Finance for non-finance professionals

Share This Post

 

PwC’s Academy is inviting you to participate in “Finance for Non-Finance Professionals” training on 26-27 May 2022.

The course provides participants with a better understanding of the way finance affects their business performance and decision-making. It also enables them to develop their strategic thinking and ability for planning and helps them to think big in the corporate world.

The training will be led by Mr. Nemanja Djerkovic (ACCA) who has held a large number of seminars on topics of finance, accounting and IFRS.

Find out more here and register here!
_____________________________________________________________

PwC’s Academy ви кани да участвате в обучението „Финанси за нефинансисти“ на 26-27 май 2022 г.

Курсът предоставя на участниците по-добро разбиране за начина, по който финансите влияят на вземането на решения и представянето на бизнесите им. Освен това им позволява да развият своето стратегическо мислене и способност за планиране и им помага да мислят мащабно в корпоративния свят.

Обучението ще бъде водено от г-н Неманя Джеркович (ACCA), който има богат опит в провеждането на голям брой семинари по теми като финанси, счетоводство и МСФО.

Научете повече за курса тук и се регистрирайте тук!

More To Explore