Changes in the Bulgarian tax laws

Share This Post

In February 2022 changes in the main tax laws were published –the Value Added Tax Act (VATA), the Corporate Income Tax Act (CITA) and the Personal Income Tax Act (PITA). Below is a summary overview of the changes.

Changes in the VATA

  • Introduction of provisions from the EU legislation

With effect from 01.01.2021 are introduced provisions for VAT exemption in connection with the Covid-19 pandemic upon import by institutions created under the EU law, or upon supplies to such institutions.

With effect from 01.07.2022 are introduced provisions for VAT exemptions, subject to certain conditions, upon supplies intended for the use by the military forces from EU member states. Read More

Промени в българските данъчни закони

През февруари 2022г бяха обнародвани промени в основните данъчни закони –Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). По-долу е кратък преглед на промените.

Промени в ЗДДСВ

  • ъвеждане на разпоредби на законодателството на ЕС

В сила от 01.01.2021г. се въвеждат разпоредби за освобождаване от ДДС във връзка с пандемията Covid-19 при внос от органи, създадени по правото на ЕС, или доставки към такива органи.

В сила от 01.07.2022г. се въвеждат разпоредби за освобождаване от ДДС, при определени условия, на доставки, предназначени за ползване от въоръжените сили на държава –членка на ЕС. Прочетете още

More To Explore