PwC’s Academy is inviting you to the upcoming “EU Taxonomy in practice-eligibility of economic activities” online workshop, part of the ESG awareness e-learning series.

Share This Post

As we all know ESG is a hot topic on many Management Board teams’ agendas. Businesses are now realizing that their community’s environmental and social effect, as well as its corporate governance structure and transparency, will be critical to their long-term viability and competitiveness.

The upcoming workshop that will be held on 7th of April 2022, aims to give a comprehensive explanation of the Taxonomy, including its history and intended direction. The workshop will also provide information and practical assistance from throughout the CEE area on how to analyze the economic activities’ eligibility and the process of aligning those activities.

After the workshop participants will be able to:

  • Understand the process for determining eligibility of their economic activities;
  • Take the steps for implementation of taxonomy-aligned activities.
  • Understand the background of the EU Taxonomy and sustainable finance

Participants will also receive access to e-learning modules with up-to-date and relevant insights for a deeper understanding of the ESG topic. As new EU laws come into effect, e-learnings will be updated on a regular basis.

Learn more here: http://content.pwc.com/LP=2978

Register here: https://www.pwc.bg/en/online-forms/academy-courses-registration-form.html

ESG Awareness E-learning series: https://www.pwc.bg/en/pwc-academy/portfolio/e-learning/esg-awareness.html

 

PwC‘s Academy ви кани на предстоящия онлайн семинар „Таксономия на ЕС в практиката – допустимост на икономически дейности“, част от поредицата за електронно обучение за ESG осведоменост.

Както всички знаем, ESG е гореща тема в дневния ред на много екипи. Бизнесите вече осъзнават, че екологичната и социалната им отговорност, както и структурата и прозрачността на корпоративното им управление ще бъдат от решаващо значение за тяхното дългосрочно развитие и конкурентоспособност.

Предстоящият семинар, който ще се проведе на 7 април 2022 г., има за цел да даде изчерпателно обяснение на ESG таксономията, включително нейната история и бъдеща посока. Семинарът също ще предостави информация и практически съвети от цялата ЦИЕ зона за това как да се анализира допустимостта на икономическите дейности и процеса по урегулиране на тези дейности.

След семинара участниците ще могат да:

  • Разбират процеса за определяне на допустимостта на техните икономически дейности;
  • Предприемат информирано стъпки за изпълнение на дейности, свързани с таксономията;
  • Разбират цялостно таксономията на ЕС и устойчивото финансиране

Участниците ще получат достъп и до модулите за електронно обучение с подходяща и актуална информация за по-задълбочено разбиране на темата за ESG. Електронните обучения се актуализират редовно, спрямо влизането в сила на новите закони на ЕС.

Научете повече тук: http://content.pwc.com/LP=2978

Регистрирайте се тук: https://www.pwc.bg/en/online-forms/academy-courses-registration-form.html

Серия електронни обучения „ESG Awareness“: https://www.pwc.bg/en/pwc-academy/portfolio/e-learning/esg-awareness.html

 

More To Explore